Вимоги до написання автобіографії

 • Напишите о личных достижениях, наградах и поощрениях – возможно вы выполняли какую-либо общественную работу, были членом профсоюзной организации, имели успехи в спорте и прочее (обо всем что выделяет вас среди других и является действительно значимым). А также вы можете написать обо всем, как вы считаете, что будет представлять интерес.
 • Подписать свою автобиографию (справа) и поставить дату (слева) требуется обязательно.
 • Учитывайте, что возможно кое о чем будет уместно умолчать. Подумайте, возможно требуется сместить акценты, события изложить чуть под иным углом зрения. Ведь вам требуется, чтобы автобиография (точнее данный ее пример) подходила к сложившейся ситуации, например, получению конкретной вакансии. В любом случае откажитесь от подтасовки и ложных фактов – в наши дни многие сведения можно проверить.

Автобиография – образец написания

Автобиография – документ, который может понадобиться вам при трудоустройстве, необходимости поступления в учебное заведение и др. При приеме на работу обычно ее просят составить в государственных учреждениях или в крупных коммерческих компаниях. В первом случае она требуется, как правило, только чтобы укомплектовать пакет документов личного дела и фактически особого внимания ей нет. В коммерческой же структуре от того насколько грамотно составлен данный документ, может оказать влияние на то, предложат ли занять вакансию именно вам или, увы, нет.

Ваш бизнес расширяется? В таком случае Вам необходим международный товарный знак для компании. Он поможет защитить Вашу компанию от недобросовестных конкурентов на иностранных рынках. Компания по регистрации и обслуживании товарных знаков http://www.tm-ok.ru/ «Росзнак» заботится о том, чтобы Вы, получили всю необходимую информацию о процессе регистрации, его стоимости, сроках и других деталях.

Автобіографія зразок

У 1996 році вступив до Придніпровської академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Основи технології виробництва дорожньо-будівельних матеріалів». Під час навчання двічі перемагав у щорічному змаганні «Кращий винахід». Закінчив ВНЗ з червоним дипломом.

Наприклад: молода дівчина шукає роботу і повинна написати автобіографії для вакансій офіс-менеджер в міжнародний холдинг і особистого помічника директора по маркетингу на російському підприємстві. Питання: якою автобіографії вона окремим абзацом повинна написати про те, що успішно закінчила курси англійської мови? А де не знадобиться її англійська, зате дуже допоможе досвід роботи в рекламному агентстві?

Читайте также:  Оплата жкх в втб 24

Вимоги до написання автобіографії

Думки автора есе проблеми викладаються у формі коротких тез. Думка повинна бути підкріплена доказами — тому за тезою йдуть аргументи. Аргументи — це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації і життєвий досвід, наукові докази, посилання на думку вчених та ін. Аргументи повинні бути логічно і стилістично пов’язані між собою. Доцільно приводити два аргументи на користь кожній тези. (В основній частині 3-4 тези).

У верхній частині сторінки зліва. Цей реквізит дає змогу забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук документа, контроль виконання. Індекс документа включає в себе три пари арабських цифр, де перша пара — індекс структурного підрозділу, друга — номер справи за номенклатурою для підрозділу, третя — порядковий номер за журналом обліку. Наприклад:

Реквізити документів та вимоги до їх написання

У разі надсилання документа одночасно кільком установам вищого рівня керівник підписує всі примірники. Якщо надсилають документ одночасно кільком установам, що належать до сфери управління установи, підписується тільки оригінал, який залишається у справі установи-автора, а на місця розсилаються засвідчені канцелярією — примірники.

Робота над планом: складання плану реферату необхідно розпочати ще на етапі вивчення літератури. План – це точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони розташовуватимуться в рефераті протягом розкриття теми. Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У простому плані зміст реферату поділяють на пункти, а в складному – на розділи і пункти та підпункти. Грамотно побудований план реферату відповідає сформульованій темі, меті і завданням роботи.

Вимоги до написання реферату

Обґрунтування актуальності обраної теми – це насамперед відповідь на питання: «Чому я вибрав цю тему реферату, чим вона мене зацікавила?» До того ж важливо пов’язати її з сучасними проблемами навчання і виховання студентів. Оцінюючи стан дослідження наукової проблеми, треба коротко висвітлити ту низку відомих авторові наукових уявлень, яка склалася в психологічній науці з цієї проблеми. Можна запропонувати два варіанти формулювання мети:

Читайте также:  Возврат ндфл пенсионерам при покупке квартиры

У «Висновках» доцільно вказати пропозиції з удосконалення правозастосовної практики, поліпшення роботи правозастосовних органів, розробки і прийняття нових нормативних актів або зміни чинного законодавства, дати прогноз про розвиток правового регулювання в певній сфері.

Вимоги до оформлення курсової роботи

— чітко формулюються мета (тільки одна) і завдання роботи, об’єкт і предмет дослідження. Мета курсової роботи – це кінцевий результат дослідження, який передбачає розв’язання визначеної проблеми; завдання – це певні етапи досягнення цього результату. При визначенні об’єкта і предмета дослідження слід виходити з того, що об’єкт є ширшим, ніж предмет. Якщо об’єкт дає відповідь на питання «що досліджується», то предмет визначає окремі аспекти аналізу досліджуваної проблеми.

Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно відтворювати у змісті. Загаловки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з належного відступу.

Національна академія внутрішніх справ

Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку сфери правових відносин в галузі правоохоронної діяльності, теоретичних узагальнень, оперування об’єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів зі своїх рішень і справ, доказових фактів тощо.

1. Відомості про адресата пишуть з великої літери праворуч; назву посади, прізвище посадової особи подають у давальному відмінку, чергуючи закінчення -ові, -еві (-єві) з -у (-ю). Якщо заяву адресовано до організації, то її назва має мати форму родового відмінка з прийменником до, напр.:

Вимоги до написання автобіографії

2. Текст протоколу відповідає пунктам порядку денного. Текст кожної позиції укладають за формою: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ. Біля "СЛУХАЛИ" римськими цифрами ставлять номер питання, що розглядається. Після слова ставлять двокрапку. Потім подають ініціали та прізвище доповідача, ставлять тире і розкривають зміст виступу. Якщо є текст доповіді, це позначають у дужках зауваженням Текст доповіді додається.

Зазвичай усі службові документи повинні оформлятися на бланках установи. Бланки виготовляють згідно з вимогами державних стандартів та Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153, з обов’язковим додержанням таких правил:

Читайте также:  При каких обстоятельствах судебные приставы арестовывают автомобиль за неуплату алимент

Вимоги до написання автобіографії

Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче від підпису ліворуч. Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі.

 1. Лаконічність. Есе – цей твір дуже маленького обсягу. Тому потрібно намагатися не розтікатися мислію по древу, а викладати інформацію чітко і ясно.
 2. Авторська думка. Есе не претендує на науковість або абсолютну істину. Важливо розуміти, що в подібного роду творах висловлюється всього лише авторське думку. Відповідно, пишеться подібний твір, як правило, від першої особи.
 3. В есе дуже часто використовуються конструкції типу «на мою скромну думку», «я вважаю» та інші.
 4. Вид подібних творів – роздум.
 5. Стиль – публіцистичний. Це означає, що необхідно нормувати наявність художніх оборотів. Втім, допускаються елементи інших стилів, так як форма есе досить вільна.

Вимоги до есе: оформлення та написання

 1. Коли потрібно сформулювати свій погляд на якийсь класичний твір. Вимоги до есе по літературі включають в себе наявність у творі цитат, що підтверджують думки автора, а також уміння працювати з літературою.
 2. Коли з’являється необхідність перевірити знання учнів касаемо історичних подій. Тільки людина, що добре розбирається в певній темі, може сформулювати свою думку та аргументувати його. Тож текст з історії також пишеться.
 3. Факультативні предмети в себе можуть включати есе як один з варіантів домашнього завдання. Наприклад, у деяких школах викладається філософія. Відповідно, текст повинен включати в себе авторське думка касаемо поглядів певного автора, як і у випадку з літературою. Тільки тут простіше, так як філософія – наука відносна. Більше важливо не фактичне знання матеріалу, а вміння аргументувати свою точку зору.